Aviso legal

En cumprimento do deber de información estipulado no artigo 10 da Lei 34/2002 do 11 de xullo de Servizos da Sociedade da Información e de Comercio Electrónico, MARÍA RIVAS COUCEIRO, con DNI 44087189 F, en diante Namoreiras, en calidade de titular do sitio web namoreiras.com, con domicilio en As Quintas 48, código postal 36684 a Codeseda, Pontevedra, dirección de correo electrónico info@namoreiras e teléfono 692810145, procede a comunicarlles a presente información que conforma e regula as condicións de uso nesta páxina, as limitacións de responsabilidade e as obrigacións que, os usuarios do sitio web que se publica baixo o nome de dominio namoreiras.com, asumen e comprométense a respectar.

CONDICIÓNS DE USO

A utilización de namoreiras outorga a condición de Usuario de namoreiras.com, ben sexa persoa física ou xurídica e obrigatoriamente implica a aceptación completa, plena e sen reservas de todas e cada unha das cláusulas e condicións xerais incluídas no Aviso Legal. Se o Usuario non estivese conforme coas cláusulas e condicións de uso deste Aviso Legal, absterase de utilizar namoreiras.com. Este Aviso Legal está suxeito a cambios e actualizacións polo que a versión publicada por Namoreiras pode ser diferente en cada momento en que o Usuario acceda ao Portal. Por tanto, o Usuario debe ler o Aviso Legal en todas e cada unha das ocasións en que acceda a namoreiras.com

A través de namoreiras.com, Namoreiras facilita ao Usuario o acceso e a utilización de diversos Contidos publicados por medio da internet por Namoreiras ou por terceiros autorizados.

O Usuario está obrigado e comprométese a utilizar namoreiras.com e os Contidos de conformidade coa lexislación vixente, o Aviso Legal, e calquera outro aviso ou instrucións postos no seu coñecemento, ben sexa por medio deste aviso legal ou en calquera outro lugar dentro dos Contidos que conforman namoreiras.com, como son as normas de convivencia, a moral e bos costumes xeralmente aceptadas. Para ese efecto, o Usuario obrígase e compromete a NON utilizar calquera dos Contidos con fins ou efectos ilícitos, prohibidos no Aviso Legal ou pola lexislación vixente, lesivos dos dereitos e intereses de terceiros, ou que de calquera forma poidan danar, inutilizar, sobrecargar, deteriorar ou impedir a normal utilización dos Contidos, os equipos informáticos ou os documentos, arquivos e toda clase de contidos almacenados en calquera equipo informático propios ou contratados por Namoreiras, doutro USUARIO ou de calquera usuario da internet (hardware e software).

O Usuario obrígase e comprométese a non transmitir, difundir ou poñer ao dispor de terceiros calquera clase de material contido en namoreiras.com, tales como informacións, textos, datos, contidos, mensaxes, gráficos, debuxos, arquivos de son e/ou imaxe, fotografías, gravacións, software, logotipos, marcas, iconas, tecnoloxía, fotografías, software, ligazóns, deseño gráfico e códigos fonte, ou calquera outro material ao que tivese acceso na súa condición de Usuario de namoreiras.com, sen que esta enumeración teña carácter limitativo. Así mesmo, de conformidade con todo iso, o Usuario non poderá:

Reproducir, copiar, distribuír, poñer a disposición ou de calquera outra forma comunicar publicamente, transformar ou modificar os Contidos, a menos que se conte coa autorización escrita e explícita de Namoreiras, que é titular dos correspondentes dereitos, ou ben que iso resulte legalmente permitido.
Suprimir, manipular ou de calquera forma alterar o “ copyright” e demais datos identificativos da reserva de dereitos de Namoreiras ou dos seus titulares, das pegadas e/ou identificadores dixitais, marcas de auga, ou de calquera outros medios técnicos establecidos para o seu recoñecemento.

O Usuario deberá absterse de obter e mesmo de tentar obter os Contidos empregando para iso medios ou procedementos distintos dos que, segundo os casos, puxéronse á súa disposición a este efecto ou se indicaron a este efecto nas páxinas web onde se atopen os Contidos ou, en xeral, dos que se empreguen habitualmente na internet a este efecto sempre que non entrañen un risco de dano ou inutilización de namoreiras.com, e/ou dos Contidos.

PROPIEDADE INTELECTUAL

Todas as marcas, nomes comerciais ou signos distintivos de calquera clase que aparecen en namoreiras.com son propiedade de Namoreiras ou, no seu caso, dos seus respectivos propietarios, sen que poida entenderse que o uso ou acceso ao Portal e/ou aos Contidos atribúa ao Usuario dereito algún sobre as citadas marcas, nomes comerciais e/ou signos distintivos e sen que poidan entenderse cedidos ao Usuario, ningún dos dereitos de explotación que existen ou poidan existir sobre os devanditos Contidos. De igual modo os Contidos son propiedade intelectual de Namoreiras, ou de terceiros no seu caso, por tanto, os dereitos de Propiedade Intelectual son titularidade de Namoreiras ou de terceiros que autorizaron o seu uso, a quen corresponde o exercicio exclusivo dos dereitos de explotación dos mesmos en calquera forma e, en especial, os dereitos de reprodución, distribución, comunicación pública e transformación. A utilización non autorizada da información contida nesta Web, así como a lesión dos dereitos de Propiedade Intelectual ou Industrial de Namoreiras ou de terceiros incluídos en namoreiras.com que cedesen contidos dará lugar ás responsabilidades legalmente establecidas.

DISPOÑIBILIDADE DE NAMOREIRAS.COM

Namoreiras non garante a inexistencia de interrupcións ou erros no acceso a namoreiras.com, aos seus contidos, nin que este atópense actualizados, aínda que desenvolverá os seus mellores esforzos para, no seu caso, evitalos, emendalos ou actualizalos. Por conseguinte, Namoreiras non se responsabiliza dos danos ou prexuízos de calquera tipo producidos no Usuario que traian causa de fallos ou desconexións nas redes de telecomunicacións que produzan a suspensión, cancelación ou interrupción do servizo do portal durante a prestación do mesmo ou con carácter previo.

Namoreiras exclúe, coas excepcións contempladas na lexislación vixente, calquera responsabilidade polos danos e prexuízos de toda natureza que poidan deberse á falta de dispoñibilidade, continuidade ou calidade do funcionamento de Namoreiras.com e dos Contidos, ao non cumprimento da expectativa de utilidade que o USUARIO puidese atribuír a Namoreiras.com e aos Contidos.

A función dos Hiperenlaces que aparecen nesta Web é exclusivamente a de informar o Usuario acerca da existencia doutras Web que conteñen información sobre a materia. Devanditos Hiperenlaces non constitúen suxerencia nin recomendación algunha.

Namoreiras non se fai responsable dos contidos das devanditas páxinas enlazadas, do funcionamento ou utilidade dos Hiperenlaces nin do resultado das devanditos ligazóns, nin garante a ausencia de virus ou outros elementos nos mesmos que poidan producir alteracións no sistema informático (hardware e software), os documentos ou os ficheiros do Usuario, excluíndo calquera responsabilidade polos danos de calquera clase causados ao Usuario por este motivo.

O acceso a namoreiras.com non implica a obrigación por parte de Namoreiras de controlar a ausencia de virus, vermes ou calquera outro elemento informático daniño. Corresponde ao Usuario, en todo caso, a dispoñibilidade de ferramentas adecuadas para a detección e desinfección de programas informáticos daniños, por tanto, Namoreiras non se fai responsable dos posibles erros de seguridade que se poidan producir durante a prestación do servizo de namoreiras.com, nin dos posibles danos que poidan causarse ao sistema informático do Usuario ou de terceiros (hardware e software), os ficheiros ou documentos almacenados no mesmo, como consecuencia da presenza de virus no computador do Usuario utilizado para a conexión aos servizos e contidos da Web, dun mal funcionamento do navegador ou do uso de versións non actualizadas do mesmo.

A prestación do servizo de namoreiras.com e dos Contidos ten, en principio, duración indefinida. Namoreiras, con todo, queda autorizado para dar por terminada ou suspender a prestación do servizo de namoreiras.com e/ou de calquera dos Contidos en calquera momento. Cando iso sexa razoablemente posible, Namoreiras advertirá previamente a terminación ou suspensión de namoreiras.com

CALIDADE DE namoreiras.com

Dado a contorna dinámica e cambiante da información e servizos que se fornecen por medio de namoreiras.com, namoreiras realiza o seu mellor esforzo, pero non garante a completa veracidade, exactitude, fiabilidade, utilidade e/ou actualidade dos Contidos. A información contida nas páxinas que compoñen este Portal só ten carácter informativo, consultivo, divulgativo e publicitario. En ningún caso ofrecen nin teñen carácter de compromiso vinculante ou contractual.

LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDADE

Namoreiras exclúe toda responsabilidade polas decisións que o Usuario poida tomar baseado nesta información, así como polos posibles erros tipográficos que poidan conter os documentos e gráficos de namoreiras.com. A información está sometida a posibles cambios periódicos sen aviso previo/previo aviso do seu contido por ampliación, mellora, corrección ou actualización dos Contidos.

NOTIFICACIÓNS

Todas as notificacións e comunicacións por parte de Namoreiras ao Usuario realizados por calquera medio consideraranse eficaces para todos os efectos.

XURISDICIÓN

Para cantas cuestións suscítense sobre a interpretación, aplicación e cumprimento deste Aviso Legal, así como das reclamacións que poidan derivarse do seu uso, todos as partes intervenientes sométense aos Xuíces e Tribunais da provincia de Pontevedra, renunciando de forma expresa a calquera outro foro que puidese corresponderlles.

Lexislación aplicable

O presente aviso legal ríxese pola normativa española vixente.